Biuro

Biuro rachunkowe Hanna Wilkus od początku swojej działalności oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty mieszkaniowe.

KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE:
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
prowadzenie ksiąg handlowych,
kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT,
obsługę kadrowo-płacową i inne usługi.

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, KTÓRE OBEJMUJE, M.IN.:
– uporządkowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
– księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PIT),
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
– doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
– zakładanie i likwidacje działalności.

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ, KTÓRE OBEJMUJE, M.IN.:
– uporządkowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
– księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
– wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
– doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
– zakładanie i likwidacje działalności.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH, KTÓRE OBEJMUJE, M.IN.:
– uporządkowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
– otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
– bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
– wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
– przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
– zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej,       zeznania rocznego CIT-8,
– tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
– sporządzanie raportów kasowych,
– opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

KOMPLEKSOWE PROWADZENIE ROZLICZEŃ VAT, KTÓRE OBEJMUJE, M.IN.:
– prowadzenia ewidencji/rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
– prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
– sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego.

OBSŁUGĘ KADROWO-PŁACOWĄ, KTÓRA OBEJMUJE, M.IN.:
– przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
– sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
– obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
– obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
– sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
– przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
– prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).
– prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy.

INNE USŁUGI, TAKIE JAK:
– reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
– wyprowadzanie zaległości księgowych.