Biuro Rachunkowe Wesoła

Biuro rachunkowe Hanna Wilkus od początku swojej działalności oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Kompleksowe usługi księgowe:
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT,
  • obsługę kadrowo-płacową,
  • inne usługi.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obejmuje, m.in.:

- uporządkowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
- księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PIT),
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
- zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej, które obejmuje, m.in.:

- uporządkowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
- księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
- zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie ksiąg handlowych, które obejmuje, m.in.:

- uporządkowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
- bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
- przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
- zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8,
- tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
- sporządzanie raportów kasowych,
- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT, które obejmuje, m.in.:

- prowadzenia ewidencji/rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
- sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego.

Obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje, m.in.:

- przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
- obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
- sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
- prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).
- prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy.

Inne usługi, takie jak:

- reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
- wyprowadzanie zaległości księgowych.